Lãnh đạo trường qua các thời kỳ

 
Thầy Đỗ Văn Tây

(1994 – 2004)

Cô Lê Thị Huệ

(2004 – tháng 8/2010)

 

Cô Hồ Thị Thu Thanh

(Tháng 9/2010 đến nay)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Cô Nguyễn Thị Phú Thầy Trang Thanh Thầy Phạm Tín Dũng
(1999 – 2006) (1994 – 1999) (1999 – đến nay)