Lãnh đạo trường qua các thời kỳ

 

Thầy Đỗ Văn Tây

(1994 – 2004)

Cô Lê Thị Huệ

(2004 – tháng 8/2010)

 

Cô Hồ Thị Thu Thanh

(Tháng 9/2010 đến 7/2018)

 

Thầy Nguyễn Thành Lễ

(Tháng 8/2018 đến Tháng 9/2020)

Cô Trần Thị Kim Vân

(Từ tháng 12/2020 đến nay)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Cô Nguyễn Thị Phú

(1999 – 2006)

Thầy Trang Thanh

(1994 – 1999)

Thầy Phạm Tín Dũng

(1999 – 2018)

 

Thầy Ngô Văn Nuôi

2012 đến nay)

Thầy Nguyễn Văn Lộc

(2018 đến nay)