Đăng ký trực tuyến bổ sung vào lớp 6 năm học 2021-2022 từ ngày 16/8/2021 -18/8/2021(Chỉ có 91 học sinh có tên trong công văn số 2426/SGDĐT-GDTrH ngày 13/8/2021 thì được đăng ký)

Lượt xem:

Đọc bài viết

https://docs.google.com/forms/d/1_PkflpR21tpPPPBkO5ac6rrwVvvlzEKQx-MtcBWVNKQ/edit